/907

Autoškola testy - mobilní verze

Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:

Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

Při zapojování vozidel do soupravy:

Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

Tato dopravní značka:

Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor", znamená pro řidiče povinnost:

Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :

Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:

"Nemotorové vozidlo":

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní komunikaci:

 Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Autobus s označením "Označení autobusu přepravujícího děti" zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním:

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:

Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla?

Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:

Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

Řidič vozidla jedoucího před vámi zřejmě zapomněl vypnout znamení o změně směru jízdy vlevo. Jak se zachováte?

Předjíždí se:

"Železniční přejezd":

Tato dopravní značka:

Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

Tato dopravní značka označuje:

 

Křižovatka je místo:

Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

Mezinárodní řidičský průkaz:

Přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg:
Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:

<b>NÁKLADNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ</b> <br><b>ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE</b> <br> <br><b>TÉMA</b>&nbsp;<br>Společnost, ve které jste zaměstnaný jako dispečer nákladní dopravy, končí svojí dopravní činnost a nadále se bude zabývat již jen výrobou. Vedení vám nabízí převzetí dopravní divize (outsourcing). Rozhodnete se proto, že využijete situaci a pokusíte se nabídku využít a pro začátek alespoň část přeprav, které jste jako dispečer zajišťoval, dopravovat sám pod svým jménem. Pro začátek máte v úmyslu převzít obsluhu zakázky na přepravy zboží z Ostravy - Kunčic do Klatov. Stávající dopravce bude přepravy zajišťovat ještě 6 měsíců. Bohužel je momentálně na trhu nedostatek řidičů, využít můžete stávající řidiče, ale musíte je zaměstnat, možná budete muset hledat i jinde, bude zřejmě nutné získat řidiče z Polska nebo ze Slovenska. <br> <br>Co vše musíte udělat, abyste zakázku mohl realizovat? <br> <br><b>VSTUPNÍ ÚDAJE – OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY</b> <br>Objem přepravy 500 kartonů denně, dodání vždy v pondělí – pátek, vykládka u zákazníka každý den vždy v 07.00 hod. přistavení vozidla k rampě <br>Druh nákladu – křehké výlisky částí světel z umělé hmoty, balené v kartonových krabicích o rozměrech 505 x 505 x 380 mm, hmotnost 1 krabice je 10 kg <br>Stohovatelnost – max. 8 krabic na sebe <br>Nakládka sklad odesilatele Ostrava - Kunčice možná vždy v pondělí – pátek od 07.00 – 15.00 hod., nakládku zajišťuje odesilatel <br>Vykládka sklad příjemce Klatovy, vykládku zajišťuje příjemce <br>Přepravní vzdálenost Ostrava – Kunčice - Klatovy 500 km přes Prahu a Plzeň, 430 km přes Boskovice, Jihlavu a Tábor <br>Vozidlo – žádné zvláštní požadavky s výjimkou druhu nákladu <br> <br><b>OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ</b> <br>Podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat <br>Zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis <br>Zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, i ze zahraničí, nutná školení, práce se zaměstnanci <br>Návrh provedení přepravy z hlediska volby kategorie vozidel, časů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a pracovně právních předpisů <br>Návrh ceny za přepravu, resp. co cenu ovlivní, jaké jsou nákladové položky <br>Odpovědnost dopravce <br>Rizika a jejich prevence

Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou rychlost 75 km/h. Může toto vozidlo jet po dálnici?

Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné, například pro šířku nákladu, musí se dávat znamení o změně směru jízdy:

Jak při výměně pravého předního kola nejlépe zajistíte vozidlo před nežádoucím pohybem:

Řidič při vyjíždění z kruhového objezdu:

Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty:

Chodci v obytné zóně:

Strážník obecní policie:

Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti:

Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

Při odbočování řidič nesmí:

Pokud je vozidlo vybaveno indikací defektu a soupravou pro bezdemontážní opravu pneumatiky:

Motocykl s postranním vozíkem:

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní

komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

Řidičské oprávnění skupiny D lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

K pohonu motorů vozidel se smí používat:

Řidičské oprávnění skupiny D + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny D, a přípojného vozidla:

"Chodec":

Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

Tato dopravní značka upozorňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích:

Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností:

Tato dopravní značka:

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:
S čím musíte počítat v případě, že je náklad nerovnoměrně rozložen?

"Zastavit vozidlo" znamená:

Údaje z registru řidičů lze poskytnout:

Tato značka upozorňuje na:

"Zastavit vozidlo" znamená:

Řidič nesmí překročit:

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:
Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit tuto událost policistovi, dojde-li při nehodě:

Při přepravě živých zvířat

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které provozovatel neodstranil, rozhodne o jeho odstranění:

Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy?

"Zastavit" znamená:

Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

Řidič nesmí požít alkoholický nápoj:

U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:

Tato dopravní značka:

Na vyobrazeném místě musí řidič:

 

"Dálnice":

Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z autobusu mimo zastávku vstoupily do vozovky:

Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí:

Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

Tato výstražná dopravní značka:

Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot:

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen:

"Tramvajový pás":

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Stanovené osvětlení, odrazky a státní poznávací značka, rozpoznávací značka státu ani vyznačení nejvyšší povolené rychlosti:

Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

Tato dopravní značka:

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

Řidič nesmí předjíždět:

U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:

Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění nebo necitlivost dolních končetin. Jaké by mohl mít poranění?

Tato dopravní značka zakazuje:

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Přestavbou silničního vozidla je:

Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy k bezpečnému vyhnutí není nutné, aby musel jeden z řidičů couvat:

Znamení o změně směru jízdy paží se dává:

Snížit spotřebu paliva vozidla lze:

Jiná než předepsaná nebo povolená světelná zařízení:

Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

Jestliže je vozidlo vybaveno tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud:

Tato dopravní značka:

Silniční dopravou pro cizí potřeby se rozumí:

Tato dopravní značka:

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Svislé dopravní značky upravující přednost:

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:

Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:

Tato dopravní značka upozorňuje:

Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

 

Tato dopravní značka znamená:

Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?

Tato dopravní značka:

"Nesmět omezit" znamená:

Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy je k bezpečnému vyhnutí nutné, aby jeden z řidičů couval:

Smyk vozidla při průjezdu zatáčkou může způsobit?

Toto označení:

V těsné blízkosti tabulky registrační značky:

Co vidíte na obrázku?

Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

Silnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

Řidič nesmí předjíždět:

Tato dopravní značka:

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

"Stát" znamená:

Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti:

Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí:

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

"Připojovací pruh":

Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

S řidičským oprávněním skupiny D smíte řídit jízdní soupravu za předpokladu, že k motorovému vozidlu, k jehož řízení řidičské oprávnění skupiny D opravňuje, připojíte:

Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič porouchaného vozidla je:

Projíždíte podél pastviny s pasoucím se dobytkem. Měl(a) byste:

Tato dopravní značka:

Nemotorové vozidlo je:

Při jízdě v obytné zóně:

Moped:

V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že: 

Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci:

Tato dopravní značka:

Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:

"Obec":

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

"Průběžný pruh":

"Krajnice":

"Zastavit" znamená:

V pěší zóně:

Nesvítí-li zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

Na pozemní komunikaci se jezdí:

Patří k povinnostem účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pokyny strážníků obecní policie?

Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

"Přechod pro chodce":

Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:

"Silnice pro motorová vozidla":

Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla taxislužby vstoupily do vozovky:

Tato dopravní značka:

Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

 

"Vozka":

Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:

Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

Tato dopravní značka:

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě:

Ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:

Vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným musí řidiči ostatních vozidel:

Sníh, náledí nebo rozbředlý sníh na vozovce vyžadují:

Jaká je možná příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?

Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Při řízení vozidla hromadné dopravy osob řidič:

"Motorové vozidlo":

Tato značka:

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje:

Řidič motocyklu nebo mopedu si za jízdy musí chránit zrak:

"Doklad totožnosti":

Ustanovení o provozu na dálnici platí:

Pokud není dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost" dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:

Tato dopravní značka:

Při jízdě se před Vaším vozidlem zpoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?

Nádoby na záložní palivo musí být provedeny tak, aby:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:

Tato značka:

Tato dopravní značka:

 

Řidičské oprávnění skupiny C + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, a přípojného vozidla:

Držitelé řidičského oprávnění skupiny B mohou řídit:

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

Jaká je častá příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?

Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:

Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováte?

Chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce:

Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:

Při jízdě na dálnici jste se stali s vaším automobilem účastníkem dopravní nehody. V jakém pořadí budete postupovat?

Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

Držitel řidičského oprávnění nesmí mít:

Vozidlo hromadné dopravy osob je:

Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky:

Řidič je povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou:

Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci:

Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost:

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace:

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

"Připojovací pruh":

Řidič motorového vozidla:

Dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

Tato dopravní značka znamená:

Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

Řidič při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:

V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

Kontrolní nálepka osvědčující technickou způsobilost vozidla se umísťuje:

Vozidlo, které přepravuje nebezpečný náklad:

Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce:

Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy:

Na vozovce je velká kaluž vody, kterou s motocyklem musíte projet. Jak se zachováte?

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

Jaký je vztah mezi světelnými signály a svislými dopravními značkami upravujícími přednost?

Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:

Je velmi horký den. Co můžete jako řidič motocyklu očekávat na silnici?

"Dát přednost v jízdě" znamená:

Silnice pro motorová vozidla je:

Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

Účastníci dopravní nehody, při které došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle:

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

Jak budete postupovat u poraněného, který má po pádu z motocyklu zlomenou dolní končetinu a reaguje na oslovení:

"Přechod pro chodce":

Tato dopravní značka:

Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?

"Motorové vozidlo":

Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schrána na lyže atd.)?

Tato značka upozorňuje řidiče:

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:

V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit:

Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:

Při přepravě živých zvířat:

Airbagy:

Dojde-li během jízdy na dálnici na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič:

"Chodec":

Zelená karta:

Při jízdě v obci se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?

Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor!":

Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:

Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?

Závadou ve sjízdnosti dálnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:

Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:

Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

Je zapotřebí být opatrný, pokud řídíte poprvé vozidlo,které neznáte?

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Tato dopravní značka:

V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje na:

Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Jakou pomoc mu poskytnete?

Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení, těmito světly svítit?

Řidič vozidla, který nehodlá nebo nemůže projet podél tramvaje vpravo:

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě pouze na vozidle, jehož řidič měl účast na dopravní nehodě nebo ke hmotné škodě na věci přepravované v tomto vozidle nepřevyšující 100 000 Kč:

Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:

Které z následujících motorových vozidel nesmíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B:

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

Tato dopravní značka:

Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

"Řidič" je:

Řidič nesmí předjíždět:

"Celostátní dopravní informační systém":

Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo:

Za nejbližší dopravní značkou v daném případě: