/907

Autoškola testy - mobilní verze

Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které provozovatel neodstranil, rozhodne o jeho odstranění:

Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič porouchaného vozidla je:

Co je zobrazeno na obrázku?

Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:

Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

Nesmět ohrozit znamená povinnost:

Řidič nesmí přepravovat na druhém sedadle motocyklu:

 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

"Železniční přejezd":

Tato dopravní značka:

Chodec na přechodu pro chodce signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Jak se zachováte?

Musíte být opatrní, chcete-li použít k jízdě vozidlo, se kterým jedete poprvé?

Pokud je při jízdě na motocyklu nezbytné v nájezdu do zatáčky brzdit, potom je nejvhodnější:

Co vám říká tato dopravní značka?

Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

Řidič nesmí ohrozit chodce:

Dojde-li při dopravní nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení, jsou účastníci dopravní nehody:

Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Jakou pomoc mu poskytnete?

Držitelé řidičského oprávnění skupiny B mohou řídit:

Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:

"Vozka":

Podél tramvaje se jezdí:

Tato značka:

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

Tato dopravní značka:

Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet:

Řidič je povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou:

Pneumatika náhradního kola, s výjimkou kola pro nouzové dojetí:

Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

Může řidič číst za jízdy z mapy?

"Silnice pro motorová vozidla":

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

 

"Stát" znamená:

Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo technické silniční kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy na výzvu:

Jaké nebezpečí hrozí při jízdě na mokré dlažbě?

Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat

Při přepravě sypkého materiálu musí řidič

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

Je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

Co může vést ke smyku motocyklu při průjezdu zatáčkami?

Používání ochranné výstroje jako rukavic, bot a vhodného oblečení:

Která značka zakazuje stání?

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen:

Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní komunikaci:

Při odbočování řidič nesmí:

Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel:

Tato dopravní značka:

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit policistovi:

Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:

"Přechod pro chodce":

Tato dopravní značka označuje:

 

Ovlivňují síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou bezpečnost jízdy?

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit:

Tato dopravní značka:

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

Předjíždí se:

Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku:

Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

Stát znamená:

Tato dopravní značka:

Silnice pro motorová vozidla je:

Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

Řidič smí zastavit a stát:

Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

Při jízdě v pěší zóně:

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:

"Jízdní souprava":

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje řidiče:

Za jízdy v noci se vám náhle v dálkových světlech objeví lesní zvěř. Jak se zachováte?

"Dát přednost v jízdě" znamená:

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

"Jízdní pruh" je část vozovky:

Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?

Pří zevní srdeční masáži

Svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny:

Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Do oblasti za těmito dopravními značkami:

Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče

Provozovatel motorového vozidla odpovídá:

Vyobrazená dopravní značka:

Při jízdě se před Vaším vozidlem zpoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?

Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při nastupování do autobusu, trolejbusu či tramvaje mimo zastávku vstoupily do vozovky:

Tato dopravní značka:

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny C?

Jaké nebezpečí hrozí při jízdě s motocyklem na mokré dlažbě?

Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, s výjimkou autobusu, smí jet mimo obec rychlostí nejvýše:

Podél tramvaje se jezdí:

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny D:

"Krajnice":

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla?

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:

Dojde-li při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:

Při přepravě vozidlem hromadné dopravy osob cestující:

S čím musíte počítat v případě, že je náklad nerovnoměrně rozložen?

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B?

Na takto označené pozemní komunikace je zakázán vjezd:

Pokud začne pršet, musí se motocyklista připravit na:

<b>NÁKLADNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ</b> <br><b>ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE</b> <br> <br><b>TÉMA</b>&nbsp;<br>Společnost, ve které jste zaměstnaný jako dispečer nákladní dopravy, končí svojí dopravní činnost a nadále se bude zabývat již jen výrobou. Vedení vám nabízí převzetí dopravní divize (outsourcing). Rozhodnete se proto, že využijete situaci a pokusíte se nabídku využít a pro začátek alespoň část přeprav, které jste jako dispečer zajišťoval, dopravovat sám pod svým jménem. Pro začátek máte v úmyslu převzít obsluhu zakázky na přepravy zboží z Ostravy - Kunčic do Klatov. Stávající dopravce bude přepravy zajišťovat ještě 6 měsíců. Bohužel je momentálně na trhu nedostatek řidičů, využít můžete stávající řidiče, ale musíte je zaměstnat, možná budete muset hledat i jinde, bude zřejmě nutné získat řidiče z Polska nebo ze Slovenska. <br> <br>Co vše musíte udělat, abyste zakázku mohl realizovat? <br> <br><b>VSTUPNÍ ÚDAJE – OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY</b> <br>Objem přepravy 500 kartonů denně, dodání vždy v pondělí – pátek, vykládka u zákazníka každý den vždy v 07.00 hod. přistavení vozidla k rampě <br>Druh nákladu – křehké výlisky částí světel z umělé hmoty, balené v kartonových krabicích o rozměrech 505 x 505 x 380 mm, hmotnost 1 krabice je 10 kg <br>Stohovatelnost – max. 8 krabic na sebe <br>Nakládka sklad odesilatele Ostrava - Kunčice možná vždy v pondělí – pátek od 07.00 – 15.00 hod., nakládku zajišťuje odesilatel <br>Vykládka sklad příjemce Klatovy, vykládku zajišťuje příjemce <br>Přepravní vzdálenost Ostrava – Kunčice - Klatovy 500 km přes Prahu a Plzeň, 430 km přes Boskovice, Jihlavu a Tábor <br>Vozidlo – žádné zvláštní požadavky s výjimkou druhu nákladu <br> <br><b>OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ</b> <br>Podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat <br>Zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis <br>Zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, i ze zahraničí, nutná školení, práce se zaměstnanci <br>Návrh provedení přepravy z hlediska volby kategorie vozidel, časů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a pracovně právních předpisů <br>Návrh ceny za přepravu, resp. co cenu ovlivní, jaké jsou nákladové položky <br>Odpovědnost dopravce <br>Rizika a jejich prevence

U parkovací brzdy vzduchotlakých brzd s pružinovým brzdovým válcem zajišťuje odbrzdění:

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:

Autobus s označením "Označení autobusu přepravujícího děti" zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním:

Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je umístěna:

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

Tato dopravní značka:

"Celostátní dopravní informační systém":

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

Před vjetím na krajnici:

Při přepravě živých zvířat

Řidič smí jet jen takovou rychlostí:

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

Správně jedoucí motocyklista projíždí zatáčkou tak, aby:

Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:

Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější

Držitel mezinárodního řidičského průkazu:

Ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Je velmi horký den. Co můžete jako řidič motocyklu očekávat na silnici?

Motocykl s postranním vozíkem:

S řidičským oprávněním skupiny D smíte řídit jízdní soupravu za předpokladu, že k motorovému vozidlu, k jehož řízení řidičské oprávnění skupiny D opravňuje, připojíte:

Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:

Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny D:

Držitel řidičského průkazu:

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

"Zastavit vozidlo" znamená:

Nádoby na záložní palivo musí být provedeny tak, aby:

Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče

"Doklad totožnosti":

Po zahájení resuscitace je nejdůležitější:

Řidičské oprávnění skupiny B lze udělit osobě:

Provozovatel motocyklu přistaví tento motocykl k technické prohlídce nejpozději:

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet rychlostí 25 km/h :

Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:

Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?

Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

Jako řidič vozidla z výhledu:

Tato dopravní značka:

Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:

Co znamená tato dopravní značka?

Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti asi o:

Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?

"Obec":

Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:

Řidič motorového vozidla:

Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je:

Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena:

Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:

Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

Při couvání řidič nesmí:

Pokud nepřetržitě řídíte vozidlo o celkové hmotnosti 16 t, musíte zařadit bezpečnostní přestávku nejpozději:

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle:

"Řidič" je:

Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:

"Silnice pro motorová vozidla":

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

Tato značka:

Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:

Při jízdě v obytné zóně se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?

Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

Pokud kontrolka směrových světel bliká výrazně rychleji než obvykle, může být příčinou:

Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

Během jízdy může kouřit:

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Mezinárodní řidičský průkaz:

Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

Tato dopravní značka:

Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být:

Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

Tato dopravní značka upravuje:

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

Tato značka:

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

Silnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem předních kol budete řešit:

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností:

Přednost při čerpání pohonných hmot mají:

Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:

Křižovatka je místo:

Řidič nesmí překročit:

 "Nemotorové vozidlo" je:

Tato dopravní značka označuje:

Tato dopravní značka:

Tato značka označuje:

Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty:

V obytné zóně řidič:

Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel musí být umístěna ve vozidle:

"Dát přednost v jízdě" znamená:

Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří:

"Nesmět omezit" znamená:

Na vyobrazeném místě musí řidič:

 

Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

K pravidelné technické prohlídce může přistavit vozidlo:

Tato dopravní značka:

Po dobu zadržení řidičského průkazu:

Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

 

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:

Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby:

Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:

Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:

Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel:

Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:

Chodci v obytné zóně:

Pokud není dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost" dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:

Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Jaká známka je na obrázku?

Které z následujících motorových vozidel nesmíte řídit s řidičským oprávněním skupiny C:

Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

Řidičské oprávnění skupiny C + E není třeba k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, a přípojného vozidla:

Jaké číslo vidíte na obrázku?

Tato dopravní značka znamená:

Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo:

Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

Řidičské oprávnění skupiny D lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

Prodleva brzd:

Tato dopravní značka: 

 

Smyku předního kola v zatáčce a tím způsobenému pádu motocyklu předejdeme:

Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

Tato dopravní značka:

Za nejbližší dopravní značkou v daném případě:

Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel:

Řidič trolejbusu:

Připojovací pruh je:

V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

Tato značka:

Tato dopravní značka:

"Nemotorové vozidlo":

Správný tlak huštění pneumatik se zjišťuje:

Těhotné ženy:

Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla:

"Celostátní dopravní informační systém":

Tato dopravní značka:

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Tato dopravní značka:

Historickým vozidlem je:

Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky:

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

"Připojovací pruh":

"Signál žlutého světla ve tvaru chodce", jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

Silniční dopravou pro cizí potřeby se rozumí:

 "Zastavit" znamená:

Tato dopravní značka upozorňuje:

Při řízení vozidla hromadné dopravy osob řidič:

Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci:

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

Vozidlo s vysokou plachtovou nástavbou je zvlášť citlivé na boční vítr pokud:

Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?

Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg a který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

Vzduchový vír nebo náraz vzniklý při předjíždění:

Při přepravě nákladu:

Vyobrazená dopravní značka:

Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

Na signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno":

Nově registrovaná přípojná vozidla:

Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo:

Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

Ztrátu řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen: