/907

Autoškola testy - mobilní verze

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

Při řízení vozidla hromadné dopravy osob řidič:

Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem "Pozor!" na křižovatce přerušovaně:

"Zastavit vozidlo" znamená:

Zapnutím výstražného světelného znamení dává řidič upozornění, pokud:

"Železniční přejezd":

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:

Držitelé řidičského oprávnění skupiny B mohou řídit:

Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

"Krajnice":

Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

Při přepravě živých zvířat

"Dát přednost v jízdě" znamená:

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

"Účastník provozu na pozemních komunikacích":

Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:

Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

ato výstražná dopravní značka:
Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:

Řidič při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

Řidič trolejbusu:

Musíte být opatrní, chcete-li použít k jízdě vozidlo, se kterým jedete poprvé?

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

Mezinárodní silniční doprava je:

Na vyobrazeném místě musí řidič:

 

Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo technické silniční kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy na výzvu:

Vyobrazená dopravní značka zakazuje vjezd:

Dojde-li při dopravní nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení, jsou účastníci dopravní nehody:

Co se rozumí pod pojmem "defenzivní způsob jízdy"?

Světelné signály:

Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováte?

"Silnice pro motorová vozidla":

Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo:

Při jízdě na dálnici:

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

Tato výstražná dopravní značka:

 

"Přechod pro chodce":

Řidiči motorových vozidel mohou vjet do vyznačeného středního pruhu pozemní komunikace:

Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud takto přečnívá:

<b>NÁKLADNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ</b> <br><b>ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE</b> <br> <br><b>TÉMA</b>&nbsp;<br>Společnost, ve které jste zaměstnaný jako dispečer nákladní dopravy, končí svojí dopravní činnost a nadále se bude zabývat již jen výrobou. Vedení vám nabízí převzetí dopravní divize (outsourcing). Rozhodnete se proto, že využijete situaci a pokusíte se nabídku využít a pro začátek alespoň část přeprav, které jste jako dispečer zajišťoval, dopravovat sám pod svým jménem. Pro začátek máte v úmyslu převzít obsluhu zakázky na přepravy zboží z Ostravy - Kunčic do Klatov. Stávající dopravce bude přepravy zajišťovat ještě 6 měsíců. Bohužel je momentálně na trhu nedostatek řidičů, využít můžete stávající řidiče, ale musíte je zaměstnat, možná budete muset hledat i jinde, bude zřejmě nutné získat řidiče z Polska nebo ze Slovenska. <br> <br>Co vše musíte udělat, abyste zakázku mohl realizovat? <br> <br><b>VSTUPNÍ ÚDAJE – OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY</b> <br>Objem přepravy 500 kartonů denně, dodání vždy v pondělí – pátek, vykládka u zákazníka každý den vždy v 07.00 hod. přistavení vozidla k rampě <br>Druh nákladu – křehké výlisky částí světel z umělé hmoty, balené v kartonových krabicích o rozměrech 505 x 505 x 380 mm, hmotnost 1 krabice je 10 kg <br>Stohovatelnost – max. 8 krabic na sebe <br>Nakládka sklad odesilatele Ostrava - Kunčice možná vždy v pondělí – pátek od 07.00 – 15.00 hod., nakládku zajišťuje odesilatel <br>Vykládka sklad příjemce Klatovy, vykládku zajišťuje příjemce <br>Přepravní vzdálenost Ostrava – Kunčice - Klatovy 500 km přes Prahu a Plzeň, 430 km přes Boskovice, Jihlavu a Tábor <br>Vozidlo – žádné zvláštní požadavky s výjimkou druhu nákladu <br> <br><b>OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ</b> <br>Podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat <br>Zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis <br>Zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, i ze zahraničí, nutná školení, práce se zaměstnanci <br>Návrh provedení přepravy z hlediska volby kategorie vozidel, časů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a pracovně právních předpisů <br>Návrh ceny za přepravu, resp. co cenu ovlivní, jaké jsou nákladové položky <br>Odpovědnost dopravce <br>Rizika a jejich prevence

Silnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B?

Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem předních kol budete řešit:

Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění nebo necitlivost dolních končetin. Jaké by mohl mít poranění?

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte skupinu dětí na chodníku. Jak se zachováte?

Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:

Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?

Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:

Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:

Pro provoz vozidla, jehož motor je konstruován pro použití olovnatých motorových benzínů, musí být u čerpací stanice v prodeji:

Tato dopravní značka řidiče:

Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

Tato dopravní značka zakazuje:

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

Tento směrový sloupek:

 

Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:

Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo:

Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:

Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schrána na lyže atd.)?

Předjíždí se:

Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit na základě řidičského oprávnění skupiny C:

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:

Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

 Jak budete postupovat, jste-li sami a opakovaně se Vám nedaří zajistit dýchací cesty:

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

Motocykl s postranním vozíkem:

Autobus s označením "Označení autobusu přepravujícího děti" zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním:

Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou rychlost 75 km/h. Může toto vozidlo jet po dálnici?

Jaká je častá příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?

Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

V dané situaci, mohou účastníci silničního provozu odbočovat?

Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti:

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

"Průběžný pruh":

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě:

Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo:

Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

Tato značka upozorňuje na:

Tato dopravní značka upozorňuje:

Během jízdy na silnici pro motorová vozidla mimo obec se ukázalo, že Vaše vozidlo ve stoupání nedosahuje rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po této silnici?

Podél nástupního ostrůvku nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní komunikaci:

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Vozidlo, které přepravuje nebezpečný náklad:

Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje:

Na co je třeba dbát při nakládání sypkého materiálu?

Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

Řidič nesmí předjíždět:

Tato dopravní značka:

"Průběžný pruh":

Tramvaj zastavila v zastávce bez nástupního ostrůvku. Řidič jiného vozidla jedoucího za touto tramvají musí:

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti. :

 

Řidičský průkaz:

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:

Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka:

Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

Moped:

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

Protiblokovací brzdový systém (ABS):

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

Závadou ve sjízdnosti dálnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:

Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:

Nesmět omezit znamená povinnost:

Řidič odbočující z kruhového objezdu:

Řidič vozidla, který nehodlá nebo nemůže projet podél tramvaje vpravo:

Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel:

Řidičské oprávnění skupiny D lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

V obytné a pěší zóně je stání dovoleno:

Při přepravě živých zvířat:

Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor!" znamená pro řidiče povinnost:

Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

Tato dopravní značka:

 

Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:

Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor", znamená pro řidiče povinnost:

Je silný dešť důvodem ke snížení rychlosti jízdy?

Při jízdě v obytné zóně:

Nová přípojná vozidla za osobní automobil:

Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?

Při přepravě sypkého materiálu musí řidič

Zastavit znamená:

Tato dopravní značka označuje:

 

Po dobu zadržení řidičského průkazu:

Kolonou vozidel se rozumí:

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

Tato dopravní značka:

Nádoby na záložní palivo musí být provedeny tak, aby:

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:

Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?

Provozovatel vozidla je:

Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka:

Nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něj se smí jen tehdy:

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:

Vzduchový vír nebo náraz vzniklý při předjíždění:

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny D:

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž:

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:

Když zvýšíte rychlost jízdy na dvojnásobek (např. z 50 km/h na 100 km/h), prodlouží se tím brzdná dráha Vašeho vozidla na suché vozovce:

Řidič motorového vozidla:

Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

Tato značka zakazuje vjezd:

Které z následujících motorových vozidel smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny D:

Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku:

V pěší zóně:

Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna "vážná závada" (stupně "B"), je vozidlo:
Tato dopravní značka:

V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

Těhotné ženy:

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Platnost zónových dopravních značek:

Dojde-li při dopravní nehodě k poškození životního prostředí, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:

Na vozovce je velká kaluž vody, kterou s motocyklem musíte projet. Jak se zachováte?

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:

Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

Žadatel o řidičské oprávnění smí řídit motorové vozidlo skupiny, o kterou žádá:

Tato dopravní značka:

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen:

Řidič nesmí kouřit:

Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, jehož správcem je:

Označte správný význam značky:

Tímto směrovým sloupkem může být:

 

V pěší zóně:

"Připojovací pruh":

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

Tato dopravní značka:

Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí:

Smyku předního kola v zatáčce a tím způsobenému pádu motocyklu předejdeme:

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

Provozovatel osobního automobilu, který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví tento automobil k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

Tato značka:

V obci smí řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace jen:

<b>NÁKLADNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ</b> <br><b>ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE</b> <br> <br><b>TÉMA</b>&nbsp;<br>Společnost, ve které jste zaměstnaný jako dispečer nákladní dopravy, končí svojí dopravní činnost a nadále se bude zabývat již jen výrobou. Vedení vám nabízí převzetí dopravní divize (outsourcing). Rozhodnete se proto, že využijete situaci a pokusíte se nabídku využít a pro začátek alespoň část přeprav, které jste jako dispečer zajišťoval, dopravovat sám pod svým jménem. Pro začátek máte v úmyslu převzít obsluhu zakázky na přepravy zboží z Ostravy - Kunčic do Klatov. Stávající dopravce bude přepravy zajišťovat ještě 6 měsíců. Bohužel je momentálně na trhu nedostatek řidičů, využít můžete stávající řidiče, ale musíte je zaměstnat, možná budete muset hledat i jinde, bude zřejmě nutné získat řidiče z Polska nebo ze Slovenska. <br> <br>Co vše musíte udělat, abyste zakázku mohl realizovat? <br> <br><b>VSTUPNÍ ÚDAJE – OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY</b> <br>Objem přepravy 500 kartonů denně, dodání vždy v pondělí – pátek, vykládka u zákazníka každý den vždy v 07.00 hod. přistavení vozidla k rampě <br>Druh nákladu – křehké výlisky částí světel z umělé hmoty, balené v kartonových krabicích o rozměrech 505 x 505 x 380 mm, hmotnost 1 krabice je 10 kg <br>Stohovatelnost – max. 8 krabic na sebe <br>Nakládka sklad odesilatele Ostrava - Kunčice možná vždy v pondělí – pátek od 07.00 – 15.00 hod., nakládku zajišťuje odesilatel <br>Vykládka sklad příjemce Klatovy, vykládku zajišťuje příjemce <br>Přepravní vzdálenost Ostrava – Kunčice - Klatovy 500 km přes Prahu a Plzeň, 430 km přes Boskovice, Jihlavu a Tábor <br>Vozidlo – žádné zvláštní požadavky s výjimkou druhu nákladu <br> <br><b>OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ</b> <br>Podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat <br>Zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis <br>Zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, i ze zahraničí, nutná školení, práce se zaměstnanci <br>Návrh provedení přepravy z hlediska volby kategorie vozidel, časů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a pracovně právních předpisů <br>Návrh ceny za přepravu, resp. co cenu ovlivní, jaké jsou nákladové položky <br>Odpovědnost dopravce <br>Rizika a jejich prevence

Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo odtažením vozidla, jestliže:

Co může vést ke smyku motocyklu při průjezdu zatáčkami?

Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří:

S čím musíte počítat v místě označeném touto dopravní značkou?

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty:

Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

Je zapotřebí být opatrný, pokud řídíte poprvé vozidlo,které neznáte?

Tato dopravní značka: 

 

Tato dopravní značka:

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:

Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy je k bezpečnému vyhnutí nutné, aby jeden z řidičů couval:

Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

Křižovatka je místo:

Motocykl bez postranního vozíku:

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

Motorové vozidlo musí mít za jízdy:

"Dálnice":

Okamžitá hmotnost jízdní soupravy:

K pravidelné technické prohlídce může přistavit vozidlo:

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

Tato dopravní značka:

Jestliže je vozidlo vybaveno tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud:

Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:

Pří zevní srdeční masáži

"Přejezd pro cyklisty":

Projíždíte podél pastviny s pasoucím se dobytkem. Měl(a) byste:

Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravujete na střešním nosiči zavazadel vozidla?

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?

Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby:

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností:

Tato dopravní značka:

Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

Tato dopravní značka:

Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, je oprávněn vybrat kauci:

Stanovené osvětlení, odrazky a státní poznávací značka, rozpoznávací značka státu ani vyznačení nejvyšší povolené rychlosti:

U poraněného s podezřením na úraz páteře:

Svislé dopravní značky upravující přednost:

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:

Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

Tato značka upozorňuje na:

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn:

Pokud je vozidlo vybaveno indikací defektu a soupravou pro bezdemontážní opravu pneumatiky:

Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče

Jaké číslo vidíte na obrázku?

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

Používání pneumatik s protiskluzovými hroty:

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

Tato dopravní značka upozorňuje:

Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

Za protiprávní jednání při přepravě nebezpečného nákladu se považuje:

Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje

Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze světly pro denní svícení?

Dát přednost v jízdě znamená:

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle:

Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :

Mezinárodní řidičský průkaz:

Přednost při čerpání pohonných hmot mají:

Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

Kdo odpovídá za umístění a upevnění dětské autosedačky v souladu s návodem k jejímu použití?

Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

Vyobrazená dopravní značka:

Tato značka označuje:

Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:

Řidič motorového vozidla je povinen:

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit policistovi:

"Vozidlo":

Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při nastupování do autobusu, trolejbusu či tramvaje mimo zastávku vstoupily do vozovky:

Smyk vozidla při průjezdu zatáčkou může způsobit?

Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění:

K měření rychlosti vozidel je oprávněna:

Řidičské oprávnění skupiny C lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

Chodci v pěší zóně: