Přeskočit na obsah

Řidič nesmí překročit:

a) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.
b) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nemusí brát zřetel na nejvyšší povolenou rychlost přípojného vozidla.
c) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, musí brát zřetel jen na nejvyšší povolenou rychlost přípojného vozidla.

Číslo otázky: 06040268, za 2 body

Vysvětlení otázky: Řidič nesmí překročit:

Otázka se zabývá pravidly týkajícími se dodržování rychlostních limitů pro vozidla a jízdní soupravy v silničním provozu. Správná odpověď “A” uvádí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla a v případě jízdní soupravy nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy. Toto pravidlo je zásadní pro zajištění bezpečnosti na silnicích a předcházení dopravním nehodám.

Podrobné vysvětlení správné odpovědi (A):

  1. Nejvyšší povolená rychlost vozidla: Každé vozidlo má stanovenu maximální povolenou rychlost, která je určena výrobcem nebo předpisy. Tato rychlost zohledňuje technické parametry a bezpečnostní charakteristiky vozidla. Překročení této rychlosti může vést ke zvýšení rizika nehod a je právně zakázáno.
  2. Jízdní souprava a nejvyšší povolená rychlost: Jízdní souprava se skládá z tažného vozidla (např. osobní automobil, nákladní vozidlo) a jednoho nebo více přípojných vozidel (např. přívěs, karavan). V případě jízdní soupravy je řidič povinen dodržovat nejvyšší povolenou rychlost stanovenou pro tažné vozidlo i pro každé přípojné vozidlo. Pokud má některé z vozidel soupravy nižší maximální povolenou rychlost, celá souprava nesmí tuto nižší rychlost překročit.
  3. Bezpečnostní důvody: Omezení rychlosti má klíčový význam pro bezpečnost silničního provozu. Vozidla a jízdní soupravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich stabilita, ovladatelnost a efektivní brzdění do určité rychlosti. Překročení této rychlosti může vést k zhoršení těchto vlastností, což zvyšuje riziko nehod.
  4. Zákonné předpisy: Dodržování nejvyšší povolené rychlosti je nejen otázkou bezpečnosti, ale také právní povinností. Porušení těchto pravidel může vést k sankcím, jako jsou pokuty, body v řidičském průkazu nebo dokonce odebrání řidičského oprávnění.

Správná odpověď “A” tedy zdůrazňuje, že při řízení jakéhokoli vozidla nebo jízdní soupravy je nezbytné respektovat stanovené rychlostní limity, a to jak pro tažné vozidlo, tak pro všechna přípojná vozidla, aby byla zajištěna maximální možná bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Rychlý tip do autoškoly:

Naučte se předvídat situace na silnici: Ať už studujete dopravní značky a pravidla, nebo sedíte za volantem, klíčem k úspěchu je schopnost předvídat situace, které se mohou na silnici objevit. Toto zahrnuje vše od odhadu chování ostatních řidičů až po rozpoznávání potenciálních nebezpečí spojených s počasím nebo stavem vozovky. Když se učíte teorii, snažte se nejen zapamatovat pravidla, ale také přemýšlet o tom, jak se tato pravidla aplikují v praxi a jak vám mohou pomoci lépe reagovat v reálném provozu. Při jízdě v autoškole pak využijte každou příležitost k pozorování a analýze dopravní situace, abyste se naučili rychle a správně reagovat. Tento přístup vám pomůže stát se bezpečnějším a sebevědomějším řidičem.